What We Did
 
เราได้เคยทำงานที่หลากหลายให้กับลูกค้า ทั้งราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาด SME ไปถึงธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่  ตัวอย่างของงานบริการที่เคยทำให้ลูกค้าของเรา เช่น
   
 
           1.   จั
ดทำระบบและให้คำปรึกษาด้าน e-mail marketing/Online marketing
 
                      

                 จากการศึกษาพบว่าผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ด้วย email marketing จะสูงถึง 900 ถึง 5,700
                 เปอร์เซ็นต์ ทีเดียว!!!  ปัจจุบันนักการตลาด 80 เปอร์เซ็นต์ ใช้อีเมล์เป็นส่วนหนึ่งของการตลาด ในประเทศสหรัฐอเมริกาคาดว่าตลาด
                 Online marketing/advertising จะแบ่งส่วนตลาดจากสื่อเดิมถึง 10 % (ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์) รวมทั้งคนรุ่นใหม่ใช้เวลากับ
                 หน้าจอคอมพิวเตอร์มากกว่า 2 ชั่วโมงและมากกว่าเวลาที่ใช้กับหน้าจอทีวี    ดังนั้นเราเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่เปิดให้บริการด้าน
                 นี้อย่างครบวงจร เพื่อรองรับความ ต้องการที่จะเติบโตในอนาคตอันใกล้   โดยตัวอย่างผู้ที่เคยใช้บริการกับเรามีรายชื่อดังต่อไปนี้

                  §  RS Promotion PCL.
                  §  Toyota(Thailand)
                  §  Impact Convention Hall
                  §  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                  §  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                  §  Nation Broadcasting Corporation PCL.
                  §  PTT Chemical PCL.

 
ตัวอย่างหน้าจอและรายงานของโปรแกรม email  Campaign Management 
 
 
           2.   พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (CHESM) ให้บริษัทขุดเจาะน้ำมัน Chevron (Thailand)
           3.   พัฒนาระบบ Web-based Application e-CRMเพื่อเก็บข้อมูลสมาชิกของ Heineken และ Tiger Beer 
                 รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมใน Event/Campaign ต่างๆ ทั้งหมด
           4.   พัฒนา Web-based Application “ระบบรายงาน รง. 5” ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข  และ
                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค) ซึ่งระบบนี้จะให้โรงพยาบาลเกือบ 1,000 แห่ง ป้อนข้อมูลผ่าน
                 เว็บไซต์ส่วนกลางทุกเดือน 
         
 5.   พัฒนาระบบ Search Engine เพื่อใช้กับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับบริษัท สามารถอินโฟมีเดีย จำกัด
                 เพื่อใช้ในการให้บริการ “BUG1113”
   
 6.   พัฒนา Web-based Application ระบบ “ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย” ให้กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งเป็นการออกรายงาน 
       ข้อมูลตัวเลขนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งประมวลจากข้อมูลของกรมศุลกากรทุกเดือน ซึ่งใช้เทคโนโลยี
       data warehouse


 
   
                                 ตัวอย่างบางส่วนของลูกค้าที่สำคัญของเรา
 

 
          7.   พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์ ได้ตรงเป้าหมาย
                โดยมีระบบบริหารจัดการครบวงจร ดังตัวอย่างบางส่วน เช่น


                 www.healthchannel.co.th

                 เป็นเว็บไซต์รวมรวบ e-Magazine ของนิตยสารความรู้เพื่อสุขภาพ Health Channel และรวบรวมรายการทีวีย้อนหลังทั้งหมด
                 ที่จัดโดย Health Channel

                 www.g-techgroup.com

                 เป็นเว็บไซต์ของบริษัทขายอุปกรณ์การพิมพ์ป้ายบิลบอร์ด และสติกเกอร์ติดรถยนต์และอาคารโดยมีระบบจัดการแคตะล็อก  สินค้า
                 และระบบรับสมัครงาน ค่อนข้างสมบูรณ์

                 www.mrithailand.com

                 เป็นเว็บไซต์ของศูนย์ประชาชื่น MRI ซึ่งเป็นศูนย์ MRI ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีสาขาทั่วประเทศกว่า 13 สาขา

           
       www.thaiwaxmuseum.com
                 เป็นเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งแรกของประเทศไทย และมีหุ่นขี้ผึ้งที่ทำจากไฟเบอร์กลาส
                 ที่เหมือนมีชีวิตมากที่สุด และมีหุ่นให้ชมเยอะที่สุดในประเทศไทย


                 www.asiaaluminum.co.th
                 เป็นเว็บไซต์ของบริษัท เอเซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด ที่ทำธุรกิจในการติดตั้งหน้าต่างกระจกและอลูมิเนียมให้กับตึกโครงการใหญ่ๆ
                 หลายโครงการทั้งในและต่างประเทศ
 
 
 
 >>
Copyright © 2012 MindClick Digital Media Co.,Ltd. All rights reserved.