What We Do


ถ้าจะอธิบายสิ่งที่เราทำและตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนที่สุด ให้อยู่ในประโยคเดียวก็คือ เราเป็น...


"Integrated Online Strategist"


หรือแปลเป็นภาษาไทยแบบเต็มยศว่า


"นักวางกลยุทธ์ออนไลน์แบบบูรณาการ"

 
 
(ถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าเป็นอย่างไร โปรด scroll อ่านด้านล่าง..) 

 

เนื่องจากโลกสมัยใหม่ยุค สื่อหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media หรือ Social Network Era) และ ยุคดิจิตอล (Digital Era) นั้นรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งไลฟ์สไตล์และการปฏิสัมพันธ์ของคนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย  ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในยุคใหม่ให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ไม่สามารถใช้องค์ความรู้และเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่แยกเป็นส่วนๆ ได้ แต่จะต้องผสมผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีหลายอย่างผสมผสานกัน เราจึงมีแนวคิดการนำบริการด้านเทคโนโลยี IT และแนวคิดการตลาดแบบใหม่มาผสมผสานกันอย่างลงตัว ที่เรียกว่าการบริการ "IMC Convergence Services" ซึ่งเป็นการบรรจบกันของ 3 บริการพื้นฐาน  คือ

IT Service (I) : คือการบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Marketing Service (M) : คือบริการด้านให้คำปรึกษาและทำการตลาด
ConApp Service (C) : คือบริการด้านการสร้าง Content และพัฒนา Application  

 

เพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ครบวงจร ตามแผนผังด้านล่างนี้

และจากการผสมผสานบริการพื้นฐานทั้งสามแบบดังกล่าว  ก็จะได้การบริการหลักที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของเราเอง 2 บริการ คือ

Integrated Relationship Marketing (iRM) Service :
ที่เกิดจากบริการพื้นฐาน IT Service + Marketing Service

Web Operation (WO) Service :
ที่เกิดจากบริการพื้นฐาน ConApp Service + Marketing Service


บริการที่ 1 : Integrated Relationship Marketing (iRM) Service

เป็นบริการที่ผสมกันระหว่าง Marketing Service + IT Service จึงกลายเป็นบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบที่เรียกว่า “Integrated Relationship Marketing (iRM)” หรือ “การตลาดความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ” ซึ่งเป็นแนวทางการทำตลาดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นแกนหลัก เพราะปัจจุบันลูกค้ามีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเชื่อถือและยอมฟังสิ่งที่บริษัทบอกหรือโฆษณา ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จะเป็นการสร้างธุรกิจในระยะยาวได้อย่างมั่นคง  ปัจจุบันมีสื่อใหม่ (New Media) เกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น Social Media, Mobile, Email เป็นต้น  ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ๆ ในการนำมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ “รายบุคคล”หรือ “ตัวต่อตัว” (Personalized or 1-to-1 Relationship) รวมทั้งมีความสามารถในการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ (Analytics Tools) ใหม่ๆ หลากหลายแบบ

โดยเราได้พัฒนาระบบ iRM3.0 Triangle Framework ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตัว  ที่จะช่วยให้ท่านการบูรณาการในการใช้เทคโนโลยีของ Web2.0 และ Web3.0 รวมทั้ง Tool ในการสื่อสารทั้งเก่าและใหม่ทุกชนิด เช่น จดหมาย โทรศัพท์ มือถือ อีเมล์ รวมทั้งการพบปะกันต่อหน้า ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้าของท่านในระยะยาว  ซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับท่านได้อย่างยั่งยืน

 
บริการที่ 2 : Web Operation (WO) Service
 
รูปแบบของธุรกิจออนไลน์จะมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ คือก็จะเป็นการให้บริการ เนื้อหา (Content) หรือบริการ แอพพลิเคชั่น (Application)   หรือเราจะเรียกย่อๆว่า “ConApp” (Content + Application) ซึ่งเมื่อผสมผสานการบริการทางตลาด (Marketing Service) ก็จะได้บริการ Web Operation Service  นี้   ซึ่งจะเป็นการบริการที่ช่วยให้ท่านพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ (New Online Business Model) เพื่อที่จะสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ ให้ธุรกิจเดิมของท่าน  หรือสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์โดยตรง  ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของท่านในระยะยาว  โดยเราจะทำการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจในปัจจุบันของท่าน แล้วจะประเมินว่าจะขยายไปสู่โลกออนไลน์ได้อย่างไรบ้าง? เพราะปัจจุบันมีคนออนไลน์อยู่ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้นโลกออนไลน์จึงเป็นโอกาสทองทางธุรกิจอย่างมหาศาลที่ท่านจะมองข้ามไม่ได้อีกแล้ว  นอกจากเราจะช่วยท่านวิเคราะห์การขยายธุรกิจในโลกออนไลน์แล้ว  เรายังช่วยพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงด้วย รวมทั้งช่วยดูแลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการรับจ้างทำ หรือจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับท่าน   

แล้วท่านล่ะตกขบวนออนไลน์แล้วหรือยัง?

 
ตัวอย่างการดำเนินการเว็บไซต์ (Web Operation Service) ของบริษัทฯ เราบางส่วนดังนี้

 

www.franchise108.com

        

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลธุรกิจfranchise/ขายตรง/SMEs ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนามาไม่ต่ำกว่า 6 ปีแล้ว  และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการ  โดยสื่อสารกับสมาชิกได้กว้างขึ้นด้วยระบบ Social Network นอกจากการจัดทำและส่ง e-Newsletter ให้กับสมาชิกของเว็บไซต์เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว ปัจจุบันกำลังดำเนินการออกแบบและปรับปรุงความสามารถของเว็บไซต์ให้มากขึ้น โดยจะขยายข้อมูลให้ครอบคลุมธุรกิจในตลาด ASEAN เพื่อรองรับข้อตกลง  AEC (ASEAN Economic Community) ที่จะรวมตลาดอาเซียนที่มีประชากรรวมกันถึงกว่า 600 ล้านคนให้เป็นหนึ่งเดียวภายในปี 2015 นี้ โดยจะปรับ Branding ใหม่เป็น "franchise108 OneMarket" ที่เน้นข้อมูลข่าวสารเพื่อเตรียมรองรับการรวมเป็นตลาดเดียวของ ASEAN ที่จะถึงอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้


www.dmaonline.in.th
เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอ content แบบ Magazine + TV Online เพื่อเป็นส่วนขยายของนิตยสาร DMA (Digital Media Animation Television) โดยตั้งเป้าให้เป็นแหล่ง content หลักของ DMA ในอนาคต แทนนิตยสาร และตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ Digital Media รวมทั้งเป็นชุมชน (community) ของมืออาชีพและมือสมัครเล่นด้าน DMA ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย  โดยมีบริการดังนี้

         -  แหล่งข่าวสารข้อมูล ด้าน DMA ที่มีการ update ทุกวัน
         -  แหล่งความรู้แบบ e-Learning สำหรับวงการ DMA
         -  แหล่งการแสดงผลงาน DMA ให้กับนักศึกษาด้านนี้
         -  แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการด้านDMA
         -  แหล่งซื้อ-ขาย สินค้ามือสองด้าน DMA
         -  แหล่งประกาศรับสมัครงานสำหรับคนในวงการ DMA
         -  ให้บริการการถ่ายทอดประชุม สัมนาแบบ online (Webinar)


 

>>

Copyright © 2012 MindClick Digital Media Co.,Ltd. All rights reserved.